Javna nabava

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.

Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura za robe i usluge, odnosno, 66.360,00 eura za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava vrijednosti do 26.540,00 eura (roba, usluge) odnosno do 66.360,00 eura (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Od 1. srpnja 2019. godine ulazni računi za nabavu roba / usluga / radova zaprimaju se isključivo u elektronskom  obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u okviru posebnog cilja – jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, izradilo Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave kojima se pojašnjavaju odredbe propisa koji uređuju jednostavnu nabavu i daju smjernice naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave.

Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave možete preuzeti ovdje: http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/SMJERNICE%20JN%20-%2026.9..pdf 

  • Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
  • Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilišna knjižnica Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje  gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1, 51000 Rijeka

OIB: 84122581314

Telefon: 091/245 00 07

Glavna adresa naručitelja (URL): www.svkri.uniri.hr

Pozivi za dostavu ponuda