Za knjižničare

MATIČNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA

Sveučilišna knjižnica Rijeka matična je knjižnica za knjižnice sastavnica Sveučilišta u Rijeci te ostale visokoškolske i specijalne knjižnice na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022, 36/2024) i  Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021). Knjižnica surađuje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i za knjižnice te druge pravne i fizičke osobe čije su knjižne zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Razvojno-matična služba Sveučilišne knjižnice Rijeka, u obavljanju zadaća matične djelatnosti, dio je nacionalne mreže sveučilišnih i drugih matičnih službi knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Kontakt

Sanja Heberling Dragičević, viša knjižničarka
Voditeljica Razvojno-matične službe

E-mail:       maticna@svkri.uniri.hr
Telefon:      091 481 2307 
Pon.-pet.:   8.00 – 14.00

PODRUČJE DJELOVANJA

Županije: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Istarska

Knjižnice/ustanove:

 • visokoškolske knjižnice sastavnica Sveučilišta u Rijeci
 • visokoškolske knjižnice veleučilišta i fakulteta izvan Sveučilišta u Rijeci
 • specijalne knjižnice u sastavu arhiva, muzeja, instituta i ostalih ustanova
 • ustanove s baštinskom građom koja imaju svojstvo kulturnog dobra

POSLOVANJE

Osnovni zadatak sveučilišne matične razvojne službe je unaprjeđivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti. Glavne aktivnosti su:

 • stručni nadzor nad radom knjižnica neposrednim uvidom (terenski rad) te temeljem planova i izvješća knjižnica
 • praćenje rada knjižnica, njihovog stanja i potreba, ustroja, poslovanja i načina rada
 • pružanje stručne pomoći vezane uz osnivanje i prestanak rada knjižnica
 • pružanje stručne pomoći vezano uz postupak zaštite i registracije knjižnične građe u svojstvu kulturnog dobra
 • koordiniranje prikupljanja statističkih podataka knjižnica i administriranje u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podatka o poslovanju knjižnica
 • izrada analiza stanja knjižnica u sustavu matičnosti i vrednovanja
 • savjetodavno pomaganje knjižnica u stručnom radu, uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti i dosezanju propisanih standarda
 • savjetodavno pomaganje i usmjeravanje rada knjižnica u cilju osuvremenjivanja i primjene novih oblika rada te uvođenja suvremene tehnologije 
 • povezivanje knjižnica i uključivanje u jedinstven knjižnično-informacijski sustav
 • koordiniranje knjižnicama te poticanje međusobne suradnje u sklopu jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava
 • vođenje i koordiniranje rada Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci
 • planiranje i unaprjeđivanje djelatnosti knjižnica
 • organiziranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja knjižničnog osoblja

2024.

Najave

 •   5.  9.  Korak u proširenu stvarnost: knjižnična izložba uz alat Artsteps

 

Arhiva 2024.

 •   7.  5.  Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja standardnog tiska
 • 21.  3.  Razumijevanje i primjena umjetne inteligencije (AI) u knjižničarskom okruženju
 • 12.  2.  Pohrana istraživačkih podataka (dataset) u Dabar 
 •   9.  2.  CroRIS – modul CROSBI
 • 26.  1.  Zakonska regulativa knjižničarskog sustava i novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama  (okrugli stol)

Skupni podaci o knjižnicama na području matičnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci (SveRiKS) je podsustav Sveučilišta koji integrira funkcije svojih knjižnica te putem svojih tijela osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje radi provođenja strateških ciljeva Sveučilišta na području knjižnične djelatnosti. Kako bi poslovanje knjižnica bilo uspješnije i kvalitetnije, donose se smjernice za razvoj knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci.

Knjižnice SveRiKS-a svojom ukupnom djelatnošću osiguravaju zadovoljavanje potreba svih pripadnika Sveučilišta na učinkovit i međusobno usporediv način. Uzajamnom suradnjom kroz jedinstvenu knjižnično-računalnu infrastrukturu sustavno izgrađuju Skupni katalog knjižnica Sveučilišta, a pohranjivanjem digitalnih objekata u repozitorije svojih ustanova Repozitorij Sveučilišta u Rijeci.

 

Misija

 • Izgrađivati knjižnične resurse i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci i osigurati njihovu dostupnost i korištenje u cilju dodavanja vrijednosti kvaliteti studiranja, nastavnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada na Sveučilištu.
 • Poticati razvoj kompetencija knjižničarskog osoblja Sveučilišta kroz cjeloživotno učenje i programe mobilnosti unutar knjižničarske zajednice.
 • Resurse i usluge knjižnica Sveučilišta učiniti dostupnim pripadnicima zajednice i gospodarstva u skladu s njihovim obrazovnim potrebama.
 • Surađivati sa sveučilišnim knjižničnim sustavima u zemlji, Europskoj uniji i svijetu u cilju razmjene dobre prakse, postizanja usporedivosti i unaprjeđenja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišta u Rijeci.

Vizija

 • Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci aktivno podupire znanstvenu i obrazovnu djelatnost Sveučilišta u stvaranju društva znanja. 

Strateški ciljevi

 • Izgrađivati integrirani knjižnični fond Sveučilišta u Rijeci koji uključuje i elektroničke izvore, primjeren potrebama korisnika.
 • Omogućiti svim korisnicima dostupnost i korištenje fondova te suvremenih knjižničnih usluga u skladu s njihovim potrebama i pod jednakim uvjetima.
 • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati knjižnični prostor i opremu primjerene potrebama korisnika u pogledu veličine i sadržaja koji se nude, te vremenske dostupnosti. Osigurati odgovarajući prostor i opremu za rad knjižničnog osoblja.
 • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati primjeren broj knjižničnog osoblja u odnosu na broj korisnika, obim nabave i produktivnost u obradi građe; osigurati kvalificirano i učinkovito osoblje koje posvećuje pozornost elektroničkim uslugama.

Knjižnice izvan sustava Sveučilišta u Rijeci

MATIČNA DJELATNOST NA NACIONALNOJ RAZINI