Korištenje i posudba građe

U čitaonicama se može koristiti sva građa koju Knjižnica posjeduje.

 GRAĐA U OTVORENOM PRISTUPU

Nakon korištenja građe u otvorenom pristupu, treba je odložiti na za to predviđeno i označeno mjesto u prostoru Knjižnice, a ne ulagati na police.

 GRAĐA IZ ZATVORENIH SPREMIŠTA

 • Građa koja se nalazi u spremištima naručuje se putem online narudžbenica
 • Naručena građa sa spremišta čeka se do 30 minuta i može se koristiti isti dan
 • Za korištenje građe dulje od jednog dana potrebno je obavijestiti djelatnika na pultu posudbe. U protivnom, građa se vraća na spremište
 • Zadužena građa čuva se na za to predviđenim policama, a za nastavak korištenja potrebno se javiti djelatniku na pultu posudbe
 • Naručena građa može se koristiti u razdoblju od najviše 30 dana
 • Zadužena građa ne može se dati drugim korisnicima na korištenje
 • Građa označena napomenom Samo za čitaonicu u knjižničnom katalogu i građa pristigla u Knjižnicu obveznim primjerkom
 • Referentna zbirka
 • Zbirka stare i rijetke građe
  – Biblioteca Civica s uključenom zbirkom Fluminensia
  – Povijesna zbirka s uključenim zbirkama Adriatica i Rara
 • Sveučilišna zbirka
  – Disertationes Universitatis Fluminensis (zbirka doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu u Rijeci)
 • Zbirka Adriatica
 • Serijske publikacije (novine, časopisi, itd.)
 • Rukopisi, notni materijal
 • Zemljopisne karte i razglednice
 • Originalne grafike, plakati, mape s reprodukcijama i katalozi izložbi
 • Građa inventarizirana zaključno sa 1969. godinom
 • Građa na elektroničkom mediju i mikrofilmu

Novine, građa Bibliotece Civice, Povijesne zbirke i građa na elektroničkom mediju i mikrofilmu obvezno se naručuje dan ranije, dok se ostala građa za korištenje u čitaonici može naručiti isti dan.

Građu iz posebnih zbirki, novine i časopise moguće je koristiti isključivo u redovnom radnom vremenu Knjižnice.

Korisnik dnevno smije u čitaonicama zadužiti ukupno 10 svezaka knjiga te 5 svezaka časopisa i novina.

 • Građu izvan knjižnice mogu posuditi isključivo godišnji članovi Knjižnice
 • Istodobno se mogu posuditi najviše 3 sveska 
 • Građu u otvorenom pristupu korisnici su prije uzimanja obvezni zadužiti na pultu posudbe
 • Ukoliko korisnik ne preuzme naručene knjige u roku od 3 dana, one će biti vraćene na spremište
 • Posljednja isporuka građe sa zatvorenog spremišta je 15 minuta prije završetka redovnog radnog vremena Knjižnice
 • Korisnici ne mogu posuđivati građu za druge osobe, ili pod tuđim imenom
 • Posuđenu građu korisnik ne smije iznositi izvan Republike Hrvatske, niti je davati drugim osobama na korištenje
 • Korisnici su dužni čuvati posuđenu građu i vratiti je u propisanom roku u stanju u kojem su je posudili
 • Rok posudbe je 30 dana
 • Korisnici svoju posuđenu građu mogu vidjeti ovdje
 • Rok posudbe može se produžiti samo jednom ukoliko građa u međuvremenu nije rezervirana od strane drugog korisnika
 • Produženje roka posudbe može se tražiti samo prije isteka roka posudbe
 • Za knjige koje nisu vraćene na vrijeme naplaćuje se zakasnina po jedinici i po danu prekoračenja roka posudbe prema cjeniku usluga
 • U slučaju prestanka članstva korisnik je obvezan vratiti svu zaduženu građu i podmiriri eventualna dugovanja
 • Građu koja je u posudbi kod drugog korisnika moguće je rezervirati
 • Nakon povrata građe, Knjižnica obaviještava korisnika koji ju je dužan preuzeti u roku od 3 radna dana
 • Nakon 3 radna dana rezervacija se poništava

Osoba odnosno institucija može naručiti građu za potrebe izložbe, predstavljanja ili druge manifestacije izvan Sveučilišne knjižnice Rijeka. Dužna je poslati pismeni zahtjev na Ured ravnateljice (ravnatelj@svkri.hr) s popisom tražene građe i to najmanje 10 dana prije potrebnog roka posudbe. Zahtjev mora biti službeni dokument, ovjeren od institucije koja građu potražuje.

Zahtjevi poslani u kraćem roku, neće se moći na vrijeme realizirati.

 • Sva građa koja se traži mora biti procijenjena od ovlaštene osobe u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, te ukupna vrijednost mora biti pismeno dostavljena naručitelju
 • Knjižnica zadržava pravo da određene naslove zbog stručnih razloga, a koje će odrediti procjenitelj ili Ured ravnateljice, ne posudi izvan knjižnice. Knjižnica može procijeniti da zbog opravdanih razloga može izvršiti digitalizaciju naslovnice ili dijela naslova koji se traži
 • Za svu građu, a prema izračunatoj procjeni, potrebno je izraditi policu osiguranja. Policu osiguranja plaća naručitelj, a sklapa se na određeni vremenski rok
 • Po izvršenim obvezama (plaćenoj polici osiguranja), naručitelj i Sveučilišna knjižnica Rijeka potpisuju revers, dokument o međusobnoj primopredaji građe. Reversom se određuju rokovi posudbe građe, koji se ne smiju prekoračiti. Potpisivanjem reversa naručitelj potvrđuje da je upoznat s pravilima postupanja iz ovog dokumenta
 • Građa se mora po određenom roku posudbe vratiti u Sveučilišnu knjižnicu Rijeka u stanju u kakvom je i proslijeđena naručitelju. Eventualna oštećenja koja su primijećena u pregledu građe prilikom zaduživanja na revers dio su teksta u reversu (oštećen naslov, oštećena naslovnica, nedostaje stranica i sl.)
 • Naručitelj je dužan prilikom postavljanja izložbe, predstavljanja ili drugog događanja, a za koje je koristio građu iz fonda Knjižnice, u katalog izložbe ili drugi tiskani dokument koji prati događanje (deplijani, mape…) te na web stranice koje prate događanje navesti ime Sveučilišne knjižnice Rijeka i jasno istaknuti logo Knjižnice. Logo se u elektroničkom formatu može preuzeti prilikom potpisivanja reversa i preuzimanja građe
 • Naručitelj je dužan prilikom vraćanja građe u Knjižnicu istoj dostaviti dva primjerka kataloga izložbe i drugog tiskanog dokumenta koji je pratio događaj, a koji će biti pohranjeni u fondu Knjižnice
 • U slučaju oštećenja građe korisnik je obvezan nadoknaditi nastalu štetu prema Odluci o kriterijima za procjenu vrijednosti građe
 • Korisnik koji izgubi posuđenu građu, obvezan je nadomjestiti je jednakim izdanjem (isti ISBN). Ako se građa ne može nabaviti na tržištu korisnik je obvezan nadoknaditi troškove nabave po iznosu navedenom u inventarnoj knjizi ili prema procjeni vrijednosti knjige prema Odluci o kriterijima za procjenu vrijednosti građe.
 • U slučaju izgubljene građe korisnik je obvezan podmiriti zakasninu nastalu do trenutka nabave jednakog izdanja građe ili podmirivanja troškova nabave
 • Dok se ne nadoknadi trošak izgubljene ili uništene građe, Knjižnica će korisniku uskratiti pravo korištenja građe i usluga Knjižnice