Izjava o pristupačnosti / Accessibility statement

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19 od 23. rujna 2019. godine), nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovoj mrežnoj stranici ćemo objaviti Izjavu o pristupačnosti svoje mrežne stranice i novosti vezane uz usluge i projekte, njihovu usklađenost te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Ova mrežna stranica nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložen je trud u osiguravanje pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, programska rješenja i digitalni sadržaji kako bi se pojednostavilo korištenje s ciljem da postane što pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i samostalan život.

Knjižnica prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, sve zakonske izmjene vezane za pristupačnost mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ove mrežne stranice aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak pa odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora nastojimo svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19 od 23. rujna 2019. godine) kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Naša mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica ispunjena je većina zahtjeva, ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku, nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

–  pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft  

   Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ  

   je o internim dokumentima knjižnice, odlukama i financijskim izvješćima koji nisu

   pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

   Za pojedine dijelove sadržaja internih dokumenata knjižnice koji u sebi sadrže vlastoručni  

   potpis odgovorne osobe, pozivamo se na članak 5. Direktive (EU) 2016/2102.

–  pojedine .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke

   dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

–  poveznice nisu podcrtane i ikona strelice ponekad je indikator poveznice

–  dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

–  pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti niti povećanju fonta

Podizanje razine pristupačnosti

Knjižnica će provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 21. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju su proveli djelatnici knjižnice.

Izjava je zadnji put preispitana dana 22. rujna 2020. godine.

Knjižnica će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jedanput godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste knjižnicu na sljedeći način:

e-poštom: pristupacnost@svkri.hr

zemaljskom poštom: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupacnost.hr    

Accessibility statement

In accordance with the Act on Accessibility of Websites and Programming Solutions for Mobile Devices of Public Entities adopted by the Croatian Parliament, and after conducting accessibility tests, we’ll publish the statement on accessibility of our website and innovations related to services and projects, as well as their compliance, and provide users with the opportunity to provide feedback in order to further improve the accessibility of the network.

In general

This website strives to ensure the accessibility of its services to people with disabilities. In the firm belief that everyone has the right to a dignified, equal, comfortable and independent life, efforts have been made to ensure the accessibility of these websites, software solutions and digital content and to simplify their use to make them as accessible as possible for people with disabilities.

The Library recognizes the importance of ensuring digital accessibility for all users, with an emphasis on facilitating access to public services and information for people with disabilities, and is applying, to the extent possible, all legal changes related to the accessibility of public agency websites and mobile applications.

Enabling the accessibility menu

The Accessibility Menu on this website is activated by clicking on the Accessibility Menu icon that appears in the lower right corner of the page. After accessing the accessibility menu, wait a moment and choose the option you like best.

Degree of compliance

Our website partially complies with the requirements of the Act on Accessibility of Websites and Software Solutions for Mobile Devices of Public Entities. By implementing the new CMS platform and redesigning the website, most of the requirements were met, but with some exceptions.

Inaccessible content

The content listed below is inaccessible for the following reasons:

  • some .pdf files aren’t fully created by exporting from a Microsoft source file Office Word with a selection of accessibility options, but by scanning printed documents. Word is concerned with internal library documents, decisions, and financial reports that aren’t affordable because they aren’t appropriately prepared for screen readers. For certain portions of the content of internal library documents, the handwritten signature of the responsible person, we refer to Article 5 of Directive (EU) 2016/2102.
  • individual .pdf files open in a new browser window (tabu), and .doc and .ppt files are only available as downloads
  • links aren’t underlined and the arrow symbol is sometimes a reference to the link
  • some images and files don’t have an appropriate text description (alt text)
  • the accessibility and font enlargement settings cannot be accessed from the keyboard

Raise the level of accessibility

The Library will take corrective action to eliminate inaccessible content from its online center as much as possible.

Creation of this accessibility statement

This statement was prepared on September 21, 2020, in accordance with the accessibility statement template set out in Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies, as established by the EU Commission’s Implementing Decision 2018/1523 of October 11, 2018.

For the preparation of this statement, the self-assessment method of library staff was used.

The statement was last reviewed on September 22, 2020.

The Library will periodically revise this statement as the reasons for inaccessibility cease to exist, but at least once a year.

Feedback and contact information

Users of this website, if you notice non-compliant content not covered by this statement, please inform the library as follows:

by e-mail: pristupacnost@svkri.hr

by land post: University Library of Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka

Procedures for monitoring the implementation of the rules

The body responsible for monitoring compliance with the accessibility requirements for websites and software solutions for mobile devices of public bodies and for monitoring the implementation of the Accessibility Act is the Information Commissioner of the Republic of Croatia.

In the event of unsatisfactory responses to the notice or request for feedback on the accessibility of this website, users may contact the Information Commissioner by phone at +385 1 4609 041 or by e-mail at pristupacnost@pristupacnost.hr.