SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

O sustavu

 Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci (SVERIKS) 

strateški ciljevi, ustrojstvo, upravljanje i softverska potpora sustavu

Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 16. sjednici održanoj 20. srpnja 2010. definirao je Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci,  njegovu svrhu, sastavnice, strukturu, softversku infrastrukturu i odnose s okolnim sustavima te zadaće na dovršavanju njegove izgradnje.

A.   Polazne osnove

1.    Pojam sustava

„Sustavom možemo smatrati sve ono što sa nekog stajališta ima tri temeljne značajke:

a.    Elemente – funkcionalni sastavni dijelovi sustava

b.    Strukturu – skup odnosa i veza u sustavu

c.    Funkciju – svrha i uloga sustava

Da bi neka pojava činila sustav ona mora imati sve tri temeljne sustavske značajke. ... Sustav možemo analizirati i tako da ga rasčlanjujemo, tj. da prelazimo na niže razine od početne. Tada raspravljamo o sustavu i PODSUSTAVIMA [1].

2.    Sveučilišni sustav[2]

a.    (ELEMENTI) Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica, posebno fakulteta, akademija i odjela (dalje: funkcionalna integracija)

b.    (STRUKTURA) ... te putem svojih tijela

c.    (FUNKCIJA) ... osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje u skladu sa strateškim i razvojnim odlukama o akademskim pitanjima i o profiliranju znanstvenih istraživanja ...

(PODSUSTAV) Sveučilište razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav.

B.   Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci (SveRiKS)

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci je podsustav Sveučilišta koji integrira funkcije svojih knjižnica te putem svojih tijela osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje radi provođenja strateških ciljeva Sveučilišta na području knjižnične djelatnosti.

1.    Misija, vizija i strateški ciljevi SveRiKS-a

Funkcija (svrha i uloga) SveRiKS-a sadržana je u njegovoj misiji, viziji i strateškim ciljevima.

a.    Misija

         Izgrađivati knjižnične resurse i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci i osigurati njihovu dostupnost i korištenje u cilju dodavanja vrijednosti kvaliteti studiranja, nastavnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada na Sveučilištu

         Poticati razvoj kompetencija knjižničarskog osoblja Sveučilišta kroz cjeloživotno učenje i programe mobilnosti unutar knjižničarske zajednice

         Resurse i usluge knjižnica Sveučilišta učiniti dostupnim pripadnicima zajednice i gospodarstva u skladu s njihovim obrazovnim potrebama

         Surađivati sa sveučilišnim knjižničnim sustavima u zemlji, Europskoj uniji i svijetu u cilju razmjene dobre prakse, postizanja usporedivosti i unaprjeđenja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišta u Rijeci

b.    Vizija

         Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci aktivno podupire znanstvenu i obrazovnu djelatnost Sveučilišta u stvaranju društva znanja. 

c.    Strateški ciljevi

1.    KNJIŽNIČNI FOND: Izgrađivati integrirani knjižnični fond Sveučilišta u Rijeci koji uključuje i elektroničke izvore, primjeren potrebama korisnika

2.    DOSTUPNOST I KORIŠTENJE: Omogućiti svim korisnicima dostupnost i korištenje fondova te suvremenih knjižničnih usluga u skladu s njihovim potrebama i pod jednakim uvjetima

3.    PROSTOR I OPREMA: U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati knjižnični prostor i opremu primjerene potrebama korisnika u pogledu veličine i sadržaja koji se nude, te vremenske dostupnosti. Osigurati odgovarajući prostor i opremu za rad knjižničnog osoblja

4.    KNJIŽNIČNO OSOBLJE: U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati primjeren broj knjižničnog osoblja u odnosu na broj korisnika, obim nabave i produktivnost u obradi građe; osigurati kvalificirano i učinkovito osoblje koje posvećuje pozornost elektroničkim uslugama.

 

2.    Sastavnice SveRiKS-a

Sastavnice SVERIKS-a su knjižnice[3] koje djeluju na Sveučilištu u Rijeci ustrojene tako da svojom ukupnom djelatnošću osiguraju zadovoljavanje potreba svih pripadnika Sveučilišta u Rijeci na učinkovit i međusobno usporediv način. Sve visokoškolske i specijalne knjižnice izvan Sveučilišta, a na području matičnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka, mogu postati pridružene sastavnice SVERIKS-a.

3.    Struktura SveRiKS-a (skup odnosa i veza u sustavu)

a)    Fakultetske knjižnice

Djeluju temeljem Članka 4. Zakona o knjižnicama, kao ustrojbene jedinice u sastavu pravnih osoba (fakulteta). Temeljem Članka 28. istog zakona, njihovo ustrojstvo se uređuje aktom pravne osobe unutar koje se knjižnica nalazi i pravilnikom o radu knjižnice.

Knjižnice imaju voditelja i knjižnični odbor sastavljen od djelatnika knjižnice i pravne osobe u čijem je knjižnica sastavu (temeljem Zakona o knjižnicama)

Voditelj knjižnice je član knjižničnog odbora i upravnog tijela pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica (temeljem Zakona o knjižnicama)

Voditelj knjižnice je član Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koji je savjetodavno tijelo ravnatelja Sveučilišne knjižnice (Temeljem Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka). 

b)    Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica je samostalna knjižnica (pravna osoba), sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Temeljem Članka 23. Zakona o knjižnicama, njome upravlja upravno vijeće, a ima ravnatelja koji organizira i vodi rad i poslovanje knjižnice.

Temeljem Članka 10. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj Sveučilišna knjižnica Rijeka obavlja matičnu djelatnost za knjižnice u sastavu Sveučilišta u Rijeci. Matična djelatnost obuhvaća: pružanje stručne pomoći i uputa za rad, stručni nadzor nad svim elementima poslovanja knjižnica, brigu o stručnom usavršavanju osoblja i koordinaciju rada knjižnica.

Temeljem Članka 37. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna knjižnica je ustanova u sastavu Sveučilišta čija je svrha izgradnja integriranog knjižničnog sustava Sveučilišta.

Člancima 38. i 39. Statuta Sveučilišne knjižnice reguliran je rad Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci kao stalnog savjetodavnog tijela ravnatelja u stručnim poslovima integriranog knjižničnog sustava Sveučilišta. Savjet voditelja čine voditelji knjižnica Sveučilišta koje su upisane u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, i voditelj razvojno-matične službe Sveučilišne knjižnice.

c)     Podružnica Sveučilišne knjižnice je ustrojbena jedinica Sveučilišne knjižnice

Osniva se na temelju čl. 24. Zakona o knjižnicama i čl. 9. Zakona o ustanovama

Ima predstojnika i knjižnični odbor (temeljem Zakona o ustanovama) sastavljen od predstojnika knjižnice i predstavnika sveučilišnih sastavnica čiji su pripadnici korisnička populacija knjižnice

Predstojnik podružnice je član Knjižničnog odbora podružnice i  Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka

d)     Pridružene članice

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci otvoren je pridruživanju svih visokoškolskih i specijalnih knjižnica i imatelja zbirki registriranih kao kulturno dobro na području matičnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Struktura knjižničnog sustava

 

odnosiu sustavu

 

4.    Integrirana računalna infrastruktura knjižničnog sustava (IRIKS)

 

Knjižnice uključene u SVERIKS izgrađuju jedinstvenu računalnu infrastrukturu IRIKS kao podsustav svojeg knjižničnog sustava. Računalna infrastruktura mora omogućiti sljedeće osnovne funkcionalnosti.

a.    Temeljni knjižnični softver mora cjelovito pratiti sve temeljne procese knjižničnog poslovanja na razini svake knjižnice:

-        izgradnja i nadzor fizičkog sadržaja i vrijednosti fondova (dostupnost informacija o posjedovanju) svih vrsta knjižnične građe katalogizirane po međunarodnom UNIMARC standardu za strojno čitljivo katalogiziranje,

-        izgradnja kataloga i odgovarajućih informacijskih pomagala za pretraživanje i pregledavanje građe (osobito elektroničke građe u punom tekstu) na web-u,

-        posudba i pružanje drugih usluga korisnicima knjižnice,

-        generiranje statističkih izvještaja o poslovanju knjižnice sukladno standardu ISO 2789 kao i izvještaja potrebnih za utvrđivanje pokazatelja učinka knjižnica sukladno standardu ISO 11620.

-        mogućnost eksporta u standardnom obliku svih podataka unesenih od strane knjižnice

-        prijateljsko korisničko sučelje, hrvatski jezik, jednostavna instalacija i korištenje klijentskih programa i vanjskih hardverskih jedinica, jednostavan ispis raznih izvještaja pomoću Microsoft Office aplikacija, ispis kataloških listića

-        postojanje detaljne korisničke dokumentacije uz sve funkcionalnosti

-        stabilnost sustava i sigurnost podataka

-        izvođenje aplikacije u pouzdanim operacijskim sustavima i bazama podataka te na kvalitetnoj hardverskoj opremi

-        mogućnost nadogradnji i prilagođavanja funkcionalnosti sukladno novim zahtjevima knjižničnog poslovanja

-        posebni zahtjevi prema načinu isporuke softvera: dugoročno i kvalitetno održavanje sustava, pravo na izvorni kod u slučaju prestanka dobave softvera krivnjom dobavljača ili prestankom postojanja vlasnika ili dobavljača softvera

 

b.    Temeljni knjižnični softver mora omogućiti razne oblike suradnje unutar knjižničnog sustava Sveučilišta i sa drugim knjižničnim sustavima:

-        povezanost baza svih knjižnica u sustavu u skupnom katalogu Sveučilišta

-        mogućnost uključivanja u druge skupne kataloge, nadogradnju drugih informacijskih pomagala, kooperativnu katalogizaciju i preuzimanja zapisa unutar i izvan sustava

-        edukaciju knjižničara u demo bazi na razini knjižničnog sustava

-        postojanje detaljne korisničke dokumentacije uz sve funkcionalnosti vezane uz suradnju s drugim knjižnicama

 

5.    Suradnja s okolnim knjižničnim sustavima

 

Sve knjižnice knjižničnog sustava sveučilišta u Rijeci članice su Udruge knjžnica Konzorcij „CROLIST“.

Sve knjižnice Sveučilišta u Rijeci su kao članice svojeg sveučilišnog sustava  povezane u udrugu hrvatskih sveučilišta Zajednica knjižnica sveučilišta Hrvatske.

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci je povezan je u knjižnični sustav Republike Hrvatske putem sustava matičnosti sveučilišnih knjižnica.

Knjižnični sustav Sveučilišta otvoren je za povezivanje i s drugim knjižničnim sustavima u zemlji i inozemstvu na programima od zajedničkog interesa.


[1] Stjepan Vidačić: Temeljne značajke i prikazivanje sustava.

http://www.foi.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/ts/TS_DDS_BOL_3_01.ppt

[2] Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07. Osnovne odredbe o sveučilištu, Članak 53., stavak 2.

[3] Pod knjižicama se podrazumijevaju knjižnice u sastavu pravnih osoba i samostalna Sveučilišna knjižnica koje su upisane u Upisnik knjižnica Republike Hrvatske temeljem Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu, NN 139/98. Prema Zakonu o knjižnicama, upisom u Upisnik knjižnica dovršava se postupak osnivanja knjižnice, a knjižnica se može osnovati ako su joj osiguraniknjižnična građa, stručno osoblje te prostor, oprema i sredstva za rad.

 

FAQ

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.