POSJETITELJI

DnevnoDnevno108
MjesečnoMjesečno4582
Ukupno Ukupno 539330

ZA DJELATNIKE

132

PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Sveučilišna knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za knjižničara

Sveučilišna knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za slobodno radno mjesto Knjižničar/ Knjižničarka na određeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

N A T J E Č A J

za slobodno radno mjesto

KNJIŽNIČAR / KNJIŽNIČARKA

na određeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:

1.     završen:

a)     preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili

b)    drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

2.     položen stručni ispit za knjižničara

3.     tri godine radnog iskustva u struci

4.     poznavanje rada na računalu

5.     poznavanje knjižničnog programa CROLIST

6.     poznavanje engleskog jezika

7.     smisao za timski rad

 

Prijavljivanje i dokumentacija:

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-        životopis u europass formatu

-        dokaz o stručnoj spremi

-        dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-        dokaz o položenom stručnom ispitu

-        uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda, ne stariji od 6 mjeseci

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Povjerenstvo za izbor kandidata zadržava pravo da za prijavljene kandidate organizira testiranje i druge načine provjere potrebnih znanja i vještina, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prijavu na natječaj dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Službenom listu RH „Narodnim novinama“, na adresu : Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka.                                                                                                            

                                                                                                                Sveučilišna knjižnica Rijeka

KLASA: 112-03/17-01

URBROJ:2170-04-01-17-14

Rijeka, 31. svibnja 2017.

 

 

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.