MATIČNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA

Sveučilišna knjižnica Rijeka matična je knjižnica za knjižnice sastavnica Sveučilišta u Rijeci te ostale visokoškolske i specijalne knjižnice na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001). Knjižnica obavlja matičnu djelatnost i za knjižnice te druge pravne i fizičke osobe, čije su knjižne zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro, u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

 KNJIŽNIČNI SUSTAV SVEUČILIŠTA U RIJECI (SveRiKS)

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci je podsustav Sveučilišta koji integrira funkcije svojih knjižnica te putem svojih tijela osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje radi provođenja strateških ciljeva Sveučilišta na području knjižnične djelatnosti. Sastavnice SveRiKS-a su knjižnice koje djeluju na Sveučilištu u Rijeci ustrojene tako da svojom ukupnom djelatnošću osiguravaju zadovoljavanje potreba svih pripadnika Sveučilišta u Rijeci na učinkovit i međusobno usporediv način. Knjižnice uključene u SveRiKS izgrađuju jedinstvenu računalnu infrastrukturu (IRiKS). Sve visokoškolske i specijalne knjižnice izvan Sveučilišta, a na području matičnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka, mogu postati pridružene članice. Funkcija (svrha i uloga) SveRiKS-a sadržana je u njegovoj misiji, viziji i strateškim ciljevima.

Misija, vizija i strateški ciljevi

 Misija

  • Izgrađivati knjižnične resurse i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci i osigurati njihovu dostupnost i korištenje u cilju dodavanja vrijednosti kvaliteti studiranja, nastavnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada na Sveučilištu.
  • Poticati razvoj kompetencija knjižničarskog osoblja Sveučilišta kroz cjeloživotno učenje i programe mobilnosti unutar knjižničarske zajednice.
  • Resurse i usluge knjižnica Sveučilišta učiniti dostupnim pripadnicima zajednice i gospodarstva u skladu s njihovim obrazovnim potrebama.
  • Surađivati sa sveučilišnim knjižničnim sustavima u zemlji, Europskoj uniji i svijetu u cilju razmjene dobre prakse, postizanja usporedivosti i unaprjeđenja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišta u Rijeci.

Vizija

  • Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci aktivno podupire znanstvenu i obrazovnu djelatnost Sveučilišta u stvaranju društva znanja. 

Strateški ciljevi

  • Izgrađivati integrirani knjižnični fond Sveučilišta u Rijeci koji uključuje i elektroničke izvore, primjeren potrebama korisnika.
  • Omogućiti svim korisnicima dostupnost i korištenje fondova te suvremenih knjižničnih usluga u skladu s njihovim potrebama i pod jednakim uvjetima.
  • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati knjižnični prostor i opremu primjerene potrebama korisnika u pogledu veličine i sadržaja koji se nude, te vremenske dostupnosti. Osigurati odgovarajući prostor i opremu za rad knjižničnog osoblja.
  • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati primjeren broj knjižničnog osoblja u odnosu na broj korisnika, obim nabave i produktivnost u obradi građe; osigurati kvalificirano i učinkovito osoblje koje posvećuje pozornost elektroničkim uslugama.