hr HR en EN

Knjižnični sustav

Knjižnični sustav Sveučilišta

 

MATIČNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA

Sveučilišna knjižnica Rijeka matična je knjižnica za knjižnice sastavnica Sveučilišta u Rijeci te ostale visokoškolske i specijalne knjižnice na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021). Knjižnica surađuje s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i za knjižnice te druge pravne i fizičke osobe čije su knjižne zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Razvojno-matična služba Sveučilišne knjižnice Rijeka

Razvojno-matična služba Sveučilišne knjižnice Rijeka, u obavljanju zadaća matične djelatnosti, dio je nacionalne mreže sveučilišnih i drugih matičnih službi knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Kontakt

Sanja Heberling Dragičević, viša knjižničarka
Voditeljica Razvojno-matične službe

E-mail:       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon:      051 336 911 (int. 104); 091 481 2307
Pon.-pet.:   8.00 – 14.00

Područje djelovanja i poslovanje

PODRUČJE DJELOVANJA

Županije: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Istarska

Knjižnice/ustanove:

 • visokoškolske knjižnice sastavnica Sveučilišta u Rijeci
 • visokoškolske knjižnice veleučilišta
 • specijalne knjižnice u sastavu arhiva, muzeja, instituta i ostalih ustanova
 • ustanove s baštinskom građom koja imaju svojstvo kulturnog dobra

POSLOVANJE

Temeljni poslovi:

 • stručni nadzor nad radom knjižnica neposrednim uvidom (terenski rad) i temeljem izvješća knjižnica
 • praćenje rada knjižnica, njihovog stanja i potreba, ustroja, poslovanja i načina rada
 • pružanje stručne pomoći vezane uz osnivanje i prestanak rada knjižnica
 • savjetodavno pomaganje knjižnica u stručnom radu, uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti i dosezanju propisanih standarda
 • pružanje stručne pomoći vezano uz utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu na zahtjev Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 • koordiniranje knjižnicama te poticanje međusobne suradnje u sklopu jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava
 • koordiniranje prikupljanja statističkih podataka knjižnica i administriranje u Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podatka o poslovanju knjižnica
 • vođenje i koordiniranje rada Savjeta voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci

Razvojni poslovi:

 • planiranje i unaprjeđivanje djelatnosti knjižnica
 • povezivanje knjižnica i uključivanje u jedinstven knjižnično-informacijski sustav
 • savjetodavno pomaganje i usmjeravanje rada knjižnica u cilju osuvremenjivanja i primjene novih oblika rada te uvođenja suvremene tehnologije
 • organiziranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja knjižničnog osoblja
 • izrada analiza stanja knjižnica u sustavu matičnosti i vrednovanje

Radionice i predavanja za knjižničare

 2021.

 • 22.11. Provođenje praksi otvorene znanosti na Sveučilištu u Rijeci - webinar
 • 3. 11.  Kako unaprijediti vidljivost časopisa - radionica
 • 27. 9.  Osnove preventivne zaštite knjižnične građe - webinar
 • 15. 7.  InCites: My Organization for University of Rijeka - webinar
 • 23. 6.  Challenges of Scientific Communication in the Digital Age (YUFE Staff Training) - webinar
 • 16. 4.  Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama - webinar

 

2020.

 

Knjižnice na području matičnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka                                                                                        

 

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci                                                                                                                                                   

O sustavu

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci (SveRiKS) je podsustav Sveučilišta koji integrira funkcije svojih knjižnica te putem svojih tijela osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje radi provođenja strateških ciljeva Sveučilišta na području knjižnične djelatnosti.

Knjižnice SveRiKS-a svojom ukupnom djelatnošću osiguravaju zadovoljavanje potreba svih pripadnika Sveučilišta na učinkovit i međusobno usporediv način. Uzajamnom suradnjom kroz jedinstvenu knjižnično-računalnu infrastrukturu sustavno izgrađuju Skupni katalog knjižnica Sveučilišta, a pohranjivanjem digitalnih objekata u repozitorije svojih ustanova Repozitorij Sveučilišta u Rijeci.

Misija, vizija i strateški ciljevi

 Misija

 • Izgrađivati knjižnične resurse i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci i osigurati njihovu dostupnost i korištenje u cilju dodavanja vrijednosti kvaliteti studiranja, nastavnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada na Sveučilištu.
 • Poticati razvoj kompetencija knjižničarskog osoblja Sveučilišta kroz cjeloživotno učenje i programe mobilnosti unutar knjižničarske zajednice.
 • Resurse i usluge knjižnica Sveučilišta učiniti dostupnim pripadnicima zajednice i gospodarstva u skladu s njihovim obrazovnim potrebama.
 • Surađivati sa sveučilišnim knjižničnim sustavima u zemlji, Europskoj uniji i svijetu u cilju razmjene dobre prakse, postizanja usporedivosti i unaprjeđenja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišta u Rijeci.

Vizija

 • Integrirani knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci aktivno podupire znanstvenu i obrazovnu djelatnost Sveučilišta u stvaranju društva znanja. 

Strateški ciljevi

 • Izgrađivati integrirani knjižnični fond Sveučilišta u Rijeci koji uključuje i elektroničke izvore, primjeren potrebama korisnika.
 • Omogućiti svim korisnicima dostupnost i korištenje fondova te suvremenih knjižničnih usluga u skladu s njihovim potrebama i pod jednakim uvjetima.
 • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati knjižnični prostor i opremu primjerene potrebama korisnika u pogledu veličine i sadržaja koji se nude, te vremenske dostupnosti. Osigurati odgovarajući prostor i opremu za rad knjižničnog osoblja.
 • U svakoj knjižnici, na bazi jedinstvenih standarda, osigurati primjeren broj knjižničnog osoblja u odnosu na broj korisnika, obim nabave i produktivnost u obradi građe; osigurati kvalificirano i učinkovito osoblje koje posvećuje pozornost elektroničkim uslugama.

Knjižnice SveRiKS-a

 

MATIČNA DJELATNOST NA NACIONALNOJ RAZINI                                                                                                                   

Portal matične djelatnosti knjižnica u RH - novosti, propisi, dokumenti, preporuke, upute…

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

 1. Radno vrijeme
 2. Javna nabava
 3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka